Štúrov Zvolen 2019

REGIONÁLNA SÚŤAŽ V RÉTORIKE
REGIÓN HORNÉ POVAŽIE (OKRESY ŽILINA A BYTČA)

« PROPOZÍCIE »

Vyhlasovateľ:

Mesto Zvolen

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Uzávierka prihlášok: 30. apríl 2019, utorok

Termín konania: 7. máj 2019 o 9.00 h, utorok

Miesto konania: Makovického dom, Horný val 20, 011 82 Žilina

Poslanie súťaže:

Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.

Riadenie súťaže:

Súťaž je organizovaná na úrovniach:

 • školské kolá – organizujú školy
 • okresné kolá – organizujú školské zariadenia (CVČ)
 • regionálne/krajské kolá – organizujú kultúrne a osvetové strediská
 • celoslovenské kolo – organizuje Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

Podmienky súťaže:

Do regionálnej súťaže postupuje školou nominovaný jeden súťažiaci v danej kategórii.

Texty môžu byť prednášané nasledovnými spôsobmi:

 • spamäti
 • podľa stručných poznámok
 • improvizovane

Kategórie súťažiacich:

I. kategória: žiaci 4. – 6. roč. ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií

II. kategória: žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií

III. kategória: študenti stredných škôl (gymnázií, stredných odborných, združených a spojených škôl) a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií

Priebeh súťaže:

I.kategória: /žiaci 4. – 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií/

Súťažiaci si vyžrebuje text /rozprávku, bájku, krátky príbeh a pod./ v rozsahu asi 200 slov.

Úloha pre súťažiaceho: rozpovedať obsah textu so samostatným dotvorením konca príbehu

Čas na prípravu: 15 minút, čas na prednes: 3 minúty

II. kategória: /žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií/

Úloha pre súťažiaceho:

a/ doma pripravená voľná téma – vyjadrenie vlastného názoru – úvaha

b/ vyžrebovaná téma – vyjadrenie vlastného názoru bez obmedzenia rečníckeho žánru

Čas na prípravu: 15 minút, čas na prednes: 3 – 5 minút

III. kategória: /žiaci stredných škôl a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií/

Úloha pre súťažiaceho:

a/ doma pripravená téma – úvaha alebo výklad

b/ vyžrebovaná téma – slávnostný prejav, slávnostná reč, kultúrno-spoločenský prejav

Čas na prípravu: 15 minút, čas na prednes: 3 – 5 minút

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky do 30. apríla 2019:

 • osobne
 • na poštovú adresu: Krajské kultúrne stredisko, Horný  val č. 20, 011 82 Žilina
  alebo na e-mailovú adresu: provderova@vuczilina.sk

Neúplné prihlášky a prihlášky zaslané po 30. apríli 2019 nebude organizátor akceptovať. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

Hodnotenie súťaže

Odborná hodnotiaca porota:

Členov poroty menuje riaditeľ Krajského kultúrneho strediska v Žiline. 

Kritériá hodnotenia:

Pri udeľovaní 1., 2. a 3. miesta súťaže môže byť udelené v danej kategórii len jedno 1. miesto.

Do celoslovenskej súťaže postupujú súťažiaci z 1. miesta v každej kategórii.

Ocenenie:

V regionálnej súťaži môžu byť ocenení súťažiaci  za 1., 2., 3. miesto, prípadne udelené

čestné uznanie. Súťažiaci za umiestnenie na 1. – 3. mieste dostanú diplomy a vecné ceny.

V každej kategórii (I. – III.) postupuje víťaz (1. miesto) do celoslovenského kola súťaže 33. Štúrov Zvolen 2019 vo Zvolene, ktoré sa uskutoční v termíne  4. – 5. júna 2019 vo Zvolene.

Finančné zabezpečenie:

Organizátor regionálnej súťaže financuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením (priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny) a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na regionálnej súťaži (na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka bez miestenky). Cestu motorovým vozidlom nepreplácame. Na regionálnej súťaži organizátor neposkytuje stravovanie.

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr. Petra Rovderová

041/562 59 56, 0915 787 299

provderova@vuczilina.sk

Kritériá hodnotenia rečníckych prejavov

I. kategória – rozprávanie

1. Hodnotí sa ústny, súvislý rečnícky prejav podľa obsahu a formy:

a/ myšlienková nadväznosť na zvolený text

b/ správnosť výrazov, obsahová správnosť, zrozumiteľnosť

c/ výslovnosť, intonácia, artikulácia, tvorenie viet

d/ celkové vystupovanie

2. Spôsob reprodukcie:

a/ podrobný: žiak/žiačka reprodukuje vzor, dodržiava jeho kompozíciu a štylizáciu. Ide

o skrátenie textu s malými odchýlkami v štylizácii;

b/ stručný: žiak/žiačka odlišuje hlavné od vedľajšieho; zostručňovanie je spojené so štylizačnou úpravou s menšími zásahmi do celkovej stavby textu;

c/ voľný: žiak/žiačka rozpráva dej prečítaného textu podrobnejšie svojimi slovami, využíva primeranú slovnú a vetnú synonýmiu,

d/ kombinovaný: miestami ide o podrobnú a miestami o voľnú reprodukciu, zaraďujú sa citácie.

3. Dodržanie časového limitu (max. 3 min).

4. Spôsob vlastného uvedenia textu, originalita spracovania témy.

5. Vypointovanie ukončenia príbehu.

II. a III.  kategória – úvaha, výklad, agitačný prejav, slávnostná reč

1. Obsah a kompozícia – originalita vypracovania témy, dodržanie myšlienkovej línie (kohéznosť textu), presvedčivosť prejavu – osobná zainteresovanosť, výber rétorických prostriedkov (rečnícka otázka, zvolanie, apostrofa, enumerácia, prirovnanie, gradácia,  atď.)

2. Prednes:

a) komplexnosť rečového prejavu (reč vo zvukovej podobe; pohybové prvky – gestá, mimika, postoj…)

b) spisovná výslovnosť, technika reči (respirácia, fonácia, artikulácia)

c) prozodické vlastnosti (intonácia, zmeny tempa, intenzita hlasu, melódia, pauza, dôraz)

3. Celkový dojem – vzhľad a úprava zovňajšku,sebavedomie, kontakt s publikom

Slávnostná reč

Slávnostná reč je prejav, ktorý je prednesený pri mimoriadnej, slávnostnej príležitosti. Takýto prejav je oficiálny a prednáša  ho vynikajúci kultúrny alebo politický činiteľ. Slávnostná reč sa prednáša pri oslave nejakého významného výročia (oslava narodenín vynikajúceho národného činiteľa, slávneho národného podujatia, pohreb slávneho človeka, a pod.). Slávnostná reč je vo svojej podstate úvaha, ktorá sa prednáša ústne. Má preto všetky znaky úvahy. V slávnostnej reči, podobne ako v úvahe, sa poslucháči nepočujú. Fakty, ktoré sa v reči prinášajú, slúžia iba na to, aby sa mohlo uplatniť a zdôrazniť vysoko kladné hodnotenie tých vecí, ktoré sú témou slávnostnej reči.

Slávnostná reč musí byť dobre premyslená a vopred pripravená. Rečník ju musí predniesť precítene. Preto  musí mať vrelý osobný vzťah k tomu, o čom hovorí. Aby reč zapôsobila na poslucháčov, treba, aby v nej boli pekné a pre poslucháčov nové myšlienky, ktoré by boli vyslovené pôsobivo. Preto sa v slávnostnej reči nemajú vyskytovať ošúchané výrazy. Stavba viet má byť jednoduchá, ale mohutná. Vety sú stavané tak, aby vyzneli rytmicky. Miestami, ale zriedka, používajú sa aj rečnícke zvolania a otázky, aby sa reč podfarbila citovo.

Výklad

Vykladať niečo, to značí vnikať do zložitého stroja, v ktorom všetko so všetkým súvisí, a ďalej to značí odkrývať spojenia, vzťahy a kombinácie javov (charakteristický pre matematiku, fyziku, chémiu, gramatiku).

„výklad“ – podstata – rozvádzať, vysvetľovať, objasňovať

Úvaha

– Úloha – osvetliť nejakú vec – už známu – z nového hľadiska, zhodnotiť ju z hľadiska mravného a svetonázorového a z hľadiska jej významu pre životnú prax.

– Úvaha má vždy filozofický ráz!!!

– Úvaha je zafarbená subjektívne.

Hlavné znaky úvahy:

 • nevykladá sa nový materiál, ale vychádza sa z vedomostí, ktoré sú čitateľovi známe;
 • známe fakty sa hodnotia a prehodnocujú, hodnotia sa z hľadiska pevného svetonázoru,  autor chce dosiahnuť, aby poslucháči zaujali rovnaké stanovisko ako autor;
 • pri hodnotení podáva autor návrh na zaujatie stanoviska, na riešenie;
 • látku treba usporiadať pôsobivo tak, aby jasne vynikli súvislosti medzi príčinami a následkami a medzi podmienkami a dôsledkami faktov;
 • hlavnou podmienkou je hlboké mravné presvedčenie o pravdivosti nášho hodnotenia a o pravdivosti prednášaných faktov;
 • „úvahou“ môže byť jedna replika z dialógu, jedna sentencia, jedna slávnostná reč… atď.;
 • slovník úvahy má približne také vlastnosti ako slovník populárneho článku:
 • má nižší index opakovania slova,
 • nepoužívajú sa úzko odborné termíny, fakty, čísla (ak, potom iba málo),
 • dôraz sa kladie na vzťahy vecí a javov;

– úvaha je zovretý text!!!

– úvaha má v princípe kostru výkladu!

– úvaha má úvod, jadro, záver!!!