CINEAMA 2019

Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje regionálny výber postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA. Je najstaršia a najprestížnejšia súťaž a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Cieľ súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej filmovej tvorby.

Na súťaži sa môžu zúčastniť každý amatérsky filmový tvorca, občan Slovenskej republiky. Do základného kola (regionálneho) sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta bydliska, prípadne prechodného pobytu, či podľa návštevy školy alebo pracoviska z regiónu Horné Považie (okresy Bytča, Žilina). Prvá veková skupina sú autori do 16 rokov, druhá je do 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl) a v tretej sú autori nad 21 (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl). Prvá a druhá veková skupina má na výber zo štyroch kategórií – animovaný film, hraný film, reportáž a dokument, experiment a videoklip. Kategória nad 21 rokov je rozdelená do ôsmich samostatných kategórií – animovaný film, hraný film, reportáž, dokument, experiment, videoklip, minútový film a zvučka pre súťaž CINEAMA ( zároveň pre UNICA – slovenskú kolekciu )

Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín a kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku filmu. Film nesmie byť starší ako 3 roky. Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorského filmového diela zodpovedajúceho základným kritériám tvorby a vnímania filmového diela. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže CINEAMA. Nie je možné prihlásiť film zobrazujúci násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu. Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tým istým filmovým dielom. Časový limit pre jednotlivé filmové diela je od 1 do 20 minút. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Uzávierka prihlášok je 09. apríla 2019. Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/cineama/, v časti „Chcem sa prihlásiť“. Výber prác postupuje do Krajského kola súťaže. Bližšie informácie o súťaži a spôsobe prihlasovania nájdete v propozíciách – príloha.