Súťaž O dúhovú lampu z krajiny Zázračno – vyhlásená

Celoslovenská literárna súťaž pre dospelých a mládež od 14 rokov

Vyhlasovateľ:

Žilinský samosprávny kraj

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Organizátor:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Spoluorganizátor:

Mesto Žilina

Uzávierka prihlášok: 23. august 2019

Termín vyhlásenia výsledkov: 23. október 2019

Súťaž finančne podporil Fond na podporu umenia.

S finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Podmienky súťaže:

Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori vo veku od 14 rokov (horná veková hranica je bez obmedzenia), ktorí doposiaľ knižne nepublikovali (okrem pracovných zošitov, brožúrok a pod.)

Súťažiaci môžu zaslať  max. 2 prozaické útvary v rozsahu max. 6 strán formátu A4 a najviac 7 poetických útvarov – každá napísaná na samostatnom liste formátu A4. Práce sa zasielajú v 4 kópiách, v tlačenej forme a taktiež aj v elektronickej podobe (word). Víťazné práce budú publikované v zborníku.

Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Nesmú byť podpísané. Potrebné údaje sa uvádzajú v priloženej prihláške.

Kategórie:

Súťaž je vyhlásená v dvoch  kategóriách:

poézia a próza s ľubovoľnou tematikou

– poézia a próza pre deti a mládež

Víťaz súťaže získa finančnú cenu a “dúhovú” lampu.

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a súťažných prác najneskôr

do 23. augusta 2019

      –     osobne, poštou alebo e-mailom:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Horný  val č.20, 011 82 Žilina

e-mailová adresa: vsvetkovska@vuczilina.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Viktória Svetkovská – manažérka kultúry KrKS