Letný fotofest Žilina 2019

Hlavný organizátor:

Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Organizátori:

Mesto Žilina, Fotoklub OBZOR, Žilina

Charakteristika podujatia:

Letný fotofest Žilina je prezentačné, súťažné a vzdelávacie podujatie pre amatérskych fotografov pre ktorých bude pripravená súťaž o vecné ceny. Cieľom podujatia je vyhľadávať talentovaných fotografov a vytvoriť priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti mládeže i dospelých na prezentáciu fotografií rôzneho tematického a žánrového zamerania, poskytnúť priestor na vzájomné porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne. Cieľom Letného fotofestu Žilina je priniesť do mesta podujatie v duchu podpory, tolerancie a vzájomných stretnutí prostredníctvom verejnej prezentácie fotografickej tvorby.

Časový harmonogram:

11. júl 2019 – uzávierka prihlášok na súťažnú výstavu fotografií „Vystav svoju fotku“

12. júl 2019 od 10.00 h do 13.00 h – inštalácia súťažných fotografií, každý autor si zavesí svoje fotografie na vopred nainštalovaný závesný systém umiestnený na Národnej ulici v Žiline. Fotografie budú odinštalované 12. júla 2019 o 18.00 h. Autori si svoje fotografie budú môcť prevziať 12. júla o 18.00 pri deinštalácii alebo do 19.30 v kancelárii KrKS, prípadne aj počas nasledujúcich pracovných dní v KrKS v Žiline. Autori, ktorí nemôžu v stanovenom termíne inštalovať svoje fotografie, ich môžu doručiť do 11. júla 2019 do kancelárie KrKS v Žiline.  

12. júl 2019 o 17.15 h – vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení

Hodnotenie súťaže:

Organizátori súťaže udelia ceny za 1., 2. a 3. miesto na základe návrhu odbornej poroty tak, aby udelenie cien zodpovedalo čo najobjektívnejšie umeleckému hodnoteniu.

Cena bude udelená aj za najlepšiu fotografiu ocenenú verejnosťou.

Celková hodnota odmien ponúkaných organizátorom súťaže je cca 150 EUR vo vecných cenách.

Podmienky súťaže, prihlasovanie:

Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf bez obmedzenia veku, ktorý sa vopred zaregistruje. Je určená tak deťom, ako i mládeži a dospelým. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom prihlášky (nájdete v prílohe alebo na http://www.krkszilina.sk) zaslanej na emailovú adresu: provderova@vuczilina.sk.

Miesto konania a priebeh súťaže:

Výstava bude umiestnená na Národnej ulici v Žiline. V deň konania výstavy si každý účastník súťažnej výstavy „Vystav svoju fotku“ osobne nainštaluje svoje fotografie (okrem prihlásených, ktorí fyzicky donesú svoje fotografie do 11. 7. 2019 a nebudú si ich môcť nainštalovať z dôvodu časovej zaneprázdnenosti). Pre účastníkov súťažnej výstavy bude pripravená sieť, na ktorú si môžu pomocou vlastných štipcov alebo iných inštalačných pomôcok zavesiť svoju kolekciu fotografií. V prípade inštalácie atypického fotografického diela je potrebné túto informáciu organizátorom súťaže oznámiť skôr, aby bolo možné včas zabezpečiť inštaláciu tohto diela. Každý účastník bude môcť do súťaže prihlásiť maximálne 6 fotografií. Odporúčaný rozmer fotografií je 30 x 40 cm, prípadne aj 30 x 45 cm. Pre rýchlu a cenovo výhodnú tlač fotografií odporúčajú organizátori podujatia tlačiareň Racional (Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina). Účastníci si musia priniesť štipce a iné pomôcky na inštaláciu.

Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účastníka, ktorý využíva prostriedky a priestor súťaže na komerčnú reklamu, resp. jeho fotografie alebo konanie sú v rozpore s dobrými mravmi, alebo porušujú zákony SR, a zároveň si vyhradzuje právo fotografie vybrať/nevybrať na základe rozhodnutia organizátorov podujatia.

Účastník súhlasí s tým, aby fotografie použité na výstave organizátor použil na propagáciu podujatia Letný fotofest Žilina, a to buď publikovaním v tlači, masmédiách, na výstavách, alebo plagátoch bez nároku na honorár.

Tipy na záver:

Prineste si so sebou dostatočné množstvo štipcov a inštalačných pomôcok. Pri výbere fotografií vyberajte ucelené kolekcie, aby lepšie pôsobili, nemiešajte formáty ani žánre.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu!

Kontakt – bližšie informácie: Mgr. Petra Rovderová, provderova@vuczilina.sk, 0915 787 299

Plagát Letného fotofestu Žilina 2019