Sárova Bystrica 2019

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva na regionálnu súťaž mladých moderátorov Sárova Bystrica 2019, ktorá sa uskutoční v stredu 16. októbra 2019 o 9. 00 hod. v Makovického dome.

Propozície regionálnej súťaže mladých moderátorov

Vyhlasovateľ:

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici

Organizátor:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Termín konania: 16. októbra 2019 o 9.00 h (streda)

Miesto konania: Krajské kultúrne stredisko v Žiline (Makovického dom, Horný val 20, 011 82Žilina)

Program:

8.30 h. – prezentácia všetkých moderátorov a členov odbornej poroty

9.00 h. – slávnostné otvorenie regionálnej súťaže 42. ročníka SB 2019

9.15 – 13.00 h. – vlastná súťaž

                         – rozbor moderátorských vstupov členmi odbornej poroty 

                         – slávnostné vyhlásenie výsledkov regionálnej súťaže mladých moderátorov

14.00 h. – predpokladaný čas ukončenia podujatia

Poslanie:

Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti i efektívne používanie materinského jazyka.

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku 15 až 25 rokov na základe písomnej a signovanej „záväznej prihlášky“, ktorú riadne vyplnenú doručí škola – súťažiaci – organizátorovi regionálnej súťaže do termínu uzávierky. Súťaž je postupová, s priamou nomináciou do krajského kola. Krajské kolo súťaže sa uskutoční vo štvrtok 24. októbra 2019 o 10.00 h. na Radnici mesta Žilina (Mariánske námestie 31/4, 010 01 Žilina).

Kategórie:

I. kategória:od 15 do 18 rokov

II. kategória: od 19 do 25 rokov

Súťaž pozostáva zo štyroch súťažných disciplín:

– I. disciplína:

interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd; interpretovaný text môže byť zostavený z jednej ucelenej správy alebo z bloku krátkych správ

– II. disciplína:

interpretácia reklamného textu v trvaní 30 sekúnd

– III. disciplína:

vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní 180 sekúnd

– IV. disciplína:

moderovanie vlastnej relácie v trvaní 120 sekúnd

Odborná porota má právo zaradiť do súťaže aj interpretáciu neznámeho textu.

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Krajského kultúrneho strediska v Žiline. 

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky do piatku 11. októbra 2019:

  • osobne: v kancelárii Krajského kultúrneho strediska v Žiline
  • na poštovú adresu:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Horný val č. 20

011 82 Žilina

     –      alebo na e-mailovú adresu: provderova@vuczilina.sk

Prihlášky zaslané po 11. októbri 2019 nebude organizátor akceptovať.

V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):

Členovia odbornej hodnotiacej poroty hodnotia osobitne každého súťažiaceho podľa

nasledujúcich kritérií:

1. výslovnosť

2. úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka

3. presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča

4. schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú situáciu

5. celkový prejav

Na základe hodnotenia organizátor regionálneho kola nominuje priamym postupom do krajského kola víťaza každej kategórie a môže odporučiť  na nomináciu aj ostatných dvoch umiestnených v oboch kategóriách. Svoju nomináciu do krajského kola potvrdí protokolom   o úspešnom účinkovaní v súťaži na základe výsledkov určených odbornou porotou.

Ocenenie:

Organizátor regionálnej súťaže na základe návrhu odbornej hodnotiacej poroty udelí diplomy a vecné ceny.

Finančné zabezpečenie:

Organizátor regionálnej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na regionálnej súťaži na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka bez miestenky. Cestovné osobným motorovým vozidlom nepreplácame. Organizátor neposkytuje na regionálnej súťaži stravovanie.

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr. Petra Rovderová

manažérka kultúry

041/562 59 56

0915 787 299

provderova@vuczilina.sk