AMFO 2020

Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vás pozýva na regionálne kolo postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020.

Prihlasovanie

Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf bez obmedzenia veku s trvalým pobytom na Slovensku. Je určená tak deťom, ako i mládeži a dospelým. Do základného kola (regionálneho) sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta bydliska, prípadne prechodného pobytu, či podľa návštevy školy alebo pracoviska. Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/, v časti „Chcem sa prihlásiť“do 14. januára 2020.

Súťažné podmienky

Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín a kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku fotografie. Fotografia nesmie byť staršia ako 3 roky. Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie alebo multimediálnej prezentácie zodpovedajúcej základným kritériám tvorby a vnímania fotografie. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže AMFO. Nie je možné prihlásiť ani diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu. Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografiami a multimediálnymi prezentáciami. Limit pre jednotlivé fotografické diela je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielej fotografie5 fotografií v kategórii farebnej fotografie3 multimediálne prezentácie a jeden súbor v kategórii Cykly a seriály od jedného autora. Limit pre kategóriu Cykly a seriály je minimálne 3 a maximálne 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných. Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm) a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm. Pre kategóriu multimediálnych prezentácií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je stanovený formát prehratia DVD-video. Prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minúty, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC. Limit pre kategóriu Cykly a seriály je min. 3 a max. 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných. Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom (príloha k propozíciám), ktorý obsahuje: meno, priezvisko, adresu, e-mail, vek; názov fotografie, rok vzniku, kategóriu, regionálne osvetové stredisko zo základného kola súťaže. Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný nosič musí byť označený menom autora a názvom prezentácie.

Podmienkou účasti na regionálnej súťaži je doručenie riadne označených súťažných prác najneskôr do 14. januára 2020 osobne alebo poštou na adresu Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20, 010 01 Žilina

Viac informácií nájdete v propozíciách súťaže alebo na tel. čísle 0915 787 299.

Tešíme sa na vašu účasť. 🙂