Propozície krajského kola súťaže AMFO

Vyhlasovateľ

Národné osvetové centrum Bratislava

Organizátor

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Termín konania výstavy: 3. – 31. 7. 2020

Vernisáž výstavy: 2. 7. 2020 o 16.30 h (štvrtok)

Miesto konania: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina

Uzávierka súťaže: 30. 5. 2020

Poslanie súťaže

AMFO je najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti amatérskej fotografie, koná sa každý rok. V tomto roku sa koná už jej 48. ročník. Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej amatérskej fotografickej tvorby, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem verejnosti o fotografie. Súťaž napomáha vyhľadávať talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých z rôznych regiónov a na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

 1. Štruktúra súťaže

Kolá súťaže

Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová:

 1. regionálne súťaže a výstavy;
 2. krajské súťaže a výstavy;
 3. celoštátna súťaž a výstava.

Základným stupňom súťaže je regionálne kolo. Z regionálnej súťaže postupujú diela na základe návrhov regionálnej poroty do krajskej súťaže. Krajská porota navrhuje diela z krajských kôl do celoštátneho kola súťaže. Súťaž na každom stupni pozostáva zo súťažných vystúpení, interného hodnotenia poroty, odborného seminára, výstavy a na vyšších stupňoch môže byť obohatená o katalóg, tvorivé dielne alebo iné aktivity.

Súťažné kategórie:

I. veková skupina: autori do 16 rokov

a. kategória: čiernobiela fotografia

b. kategória: farebná fotografia

II. veková skupina: autori do 21 rokov

a. kategória: čiernobiela fotografia

b. kategória: farebná fotografia

III. veková skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia)

a. kategória: čiernobiela fotografia

b. kategória: farebná fotografia

Pre všetky tri vekové skupiny bez rozlíšenia veku

c. kategória: multimediálna prezentácia

d. kategória: cykly a seriály

 1. Podmienky pre súťažiacich

Prihlasovanie

Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf bez obmedzenia veku s trvalým pobytom na Slovensku. Je určená tak deťom, ako i mládeži a dospelým. Do základného kola (regionálneho) sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta bydliska, prípadne prechodného pobytu, či podľa návštevy školy alebo pracoviska. Do krajského kola súťaže postupujú ocenené fotografie z jednotlivých regiónov Žilinského kraja. Uzávierka súťaže je 30. mája 2020.

Súťažné podmienky

Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín a kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku fotografie. Fotografia nesmie byť staršia ako 3 roky. Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie alebo multimediálnej prezentácie zodpovedajúcej základným kritériám tvorby a vnímania fotografie. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže AMFO. Nie je možné prihlásiť ani diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu. Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografiami a multimediálnymi prezentáciami. Limit pre jednotlivé fotografické diela je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielej fotografie, 5 fotografií v kategórii farebnej fotografie, 3 multimediálne prezentácie a jeden súbor v kategórii Cykly a seriály od jedného autora. Limit pre kategóriu Cykly a seriály je minimálne 3 a maximálne 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných.  Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm) a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm. Pre kategóriu multimediálnych prezentácií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je stanovený formát prehratia DVD-video. Prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minúty, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC. Limit pre kategóriu Cykly a seriály je min. 3 a max. 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných. Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom (príloha k propozíciám), ktorý obsahuje: meno, priezvisko, adresu, e-mail, vek; názov fotografie, rok vzniku, kategóriu, regionálne osvetové stredisko zo základného kola súťaže. Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný nosič musí byť označený menom autora a názvom prezentácie.

Podmienkou účasti na krajskej súťaži je doručenie riadne označených súťažných prác najneskôr do 30. mája 2020

 • osobne
 • poštou na adresu:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20, 010 01 Žilina

Hodnotenie súťaže

Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí trojčlenná odborná porota, ktorú menuje riaditeľ Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Odborná porota hodnotí jednotlivé fotografie najprv na internej porade, bez účasti autorov a publika, kde prebieha výmena odborných názorov a vytvorenie výsledkov, následne verejne pred súťažiacimi a divákmi na odbornom rozborovom seminári, ktorý sa spravidla koná pri vernisáži výstavy, kde porotcovia uskutočnia odbornú analýzu všetkých vystavených súťažných fotografií z viacerých aspektov – umeleckého i technického. Tieto odborné rozborové semináre plnia funkciu edukačnej časti podujatia a sú veľkým prínosom pre súťažiacich, majú aj výchovno-vzdelávací cieľ a sú odborným zdôvodnením rozhodnutia poroty. Vyhlásením výsledkov, ktoré sa obvykle koná na slávnostnej vernisáži výstavy, sa celé podujatie zavŕši. V rámci súťaže sa niekedy organizuje jednodňová tvorivá dielňa vždy s iným odborným zameraním. Hodnotenie prebieha udelením práve jedného 1. miesta, spravidla jedného 2. a 3. miesta a maximálne 3 čestných uznaní v oboch kategóriách čiernobiela a farebná fotografia daných vekových skupín. Kategórie Multimediálna prezentácia a Cykly a seriály sa hodnotia bez rozlíšenia veku. Odborná porota navrhuje organizátorovi kolekciu fotografií na celoslovenskú súťaž amatérskej fotografie AMFO 2020 (odporučený počet je maximálne 100 fotografií), ktorej vyhodnotenie bude v Nitre. Usporiadatelia jednotlivých kôl súťaže zabezpečia pre ocenených autorov udelenie diplomov a podľa svojich možností aj udelenie cien. Výsledky súťaže budú zverejnené v katalógu k výstave, na webovej a facebookovej stránke organizátora i v médiách.

Výsledky súťaže

Na slávnostnej vernisáži organizátor vyhlási výsledky a odovzdá ceny víťazom. Výsledky súťaže budú zverejnené v katalógu k výstave, na webovej a facebookovej stránke organizátora i v médiách.

Kritériá hodnotenia

Umelecko-tvorivé

 1. výber témy: konvenčnosť alebo objavnosť, tvorivosť, náhodnosť výberu témy alebo dlhodobejšia koncepčná práca,
 2. zachytenie správneho okamihu: náhoda alebo príprava na tento moment, pozorovanie, nebezpečie atraktivity témy,
 3. opodstatnenosť výberu formy zobrazenia: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, formálne i obsahové odôvodnenie, adekvátnosť a vhodnosť uprednostnenia jednej z foriem,
 4. kompozícia obrazu: práca so svetlom, línie, tvary, krivky, objekt v priestore, veľkosť záberu, dôležitosť jednotlivých prvkov pre celkovú atmosféru fotografie,
 5. výber prostredia, lokality: napríklad príroda, architektúra, zachovanie predkamerovej skutočnosti, alebo jej pretváranie, zásahy pred záberom alebo po snímaní v postprodukcii, počítačová manipulácia, úprava, problém verifikácie, zachovanie prirodzeného vzhľadu fotografie, experimentálne techniky, ich odôvodnenie,
 6. záznam videného v určitom čase na určitom mieste: záznam, konštatácia, umelecká a estetická hodnota alebo len informatívna funkcia, splnenie zámeru a cieľa autora,
 7. adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov pre zobrazenie myšlienky, významu a posolstva fotografie alebo série fotografií, zrozumiteľnosť pre diváka, invenčnosť, tvorivosť, jedinečnosť záberov.

Technické (v závislosti od veku autora a žánru hodnoteného diela)

 1. technická kvalita záberu (ostrosť, v prípade neostrosti jej význam),
 2. technická kvalita tlače (papier, zachovanie farebnosti, správnej tonality),
 3. výber formátu, jeho opodstatnenosť pre význam záberu.

Odborné (pri reportážnej a dokumentárnej fotografii)

 1. zverejňovanie pravdivých a overených informácií: zachovanie autenticity, bez zásahu pri spracovaní,
 2. odborný, informatívny prínos záberu,
 3. zrozumiteľnosť a význam záberu.

Celoštátna súťaž a prehliadka

Organizačným garantom celoštátneho kola súťaže je Krajské osvetové stredisko v Nitre a uskutoční sa 6. – 22. novembra 2020 v Synagóge v Nitre.

Záverečné ustanovenia

Súťaž nie je realizovaná za účelom dosiahnutia zisku. V dôsledku nesplnenia akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení. Neprevzaté diplomy a ceny sa súťažiacim nezasielajú. Je možné si ich vyzdvihnúť u organizátora do pol roka po podujatí. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Krajskému kultúrnemu stredisku v Žiline bezodplatný súhlas na použitie súťažných fotografií v zmysle § 19 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, zaradenia diela do databázy a uvedenie diela na verejnosti v rámci realizácie aktivít, za účelom šírenia osvetovej činnosti v pôsobnosti organizátora súťaže Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Finančné zabezpečenie

Organizátor krajskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny. Organizátor preplatí cestovné oceneným autorom na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka bez miestenky. Doprava osobným motorovým vozidlom sa prepláca po predložení dokladu z tankovania PHM (nie staršieho ako 3 dni).

Záverečné ustanovenia

Organizátor krajskej súťaže si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé súťažné fotografie bez nároku autora na honorár.

Kontakt

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Mgr. Petra Rovderová

Horný val 20, 010 01 Žilina

Tel.: +421 41 562 59 56

Mobil: 0915 787 299

provderova@vuczilina.sk

www.krkszilina.sk