TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA – interaktívne prednášky pre školy

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja ponúka interaktívne prednášky pre žiakov materských a základných škôl a témy
z oblasti tradičnej ľudovej kultúry Slovenska, ktoré môžete využiť aj ako doplnkovú formu
vyučovacích predmetov (regionálna výchova, v záujmových krúžkoch a pod.)


Lektorkou prednášok je etnologička, folkloristka a manažérka kultúry na Krajskom kultúrnom
stredisku v Žiline Mgr. Viktória Svetkovská. Výber témy a dĺžka trvania závisí na dohode s Vami.


• Témy z kalendárneho životného cyklu – Fašiangy, Pôstne obdobie, Jarné obrady a vynášanie
Moreny, Veľká Noc, Turíce, Dožinky, Stridžie dni, Advent, Vianoce….
• Témy z rodinného zvykoslovia – narodenie dieťaťa, svadba (predsvadobné obdobie,
svadba, posvadbiny), smrť – pohrebné obrady
• Témy z každodenného pracovného života – prvý výhon dobytka, detská práca,
spracovanie ľanu, kosenie lúk, žatva, domáce ženské práce – pradenie, tkanie
• Témy o ľudovom odeve (ženský, mužský)


Prednášky budú obohatené prezentáciou s fotografickým a audiovizuálnym materiálom k danej
téme. Deti zapájame aktívne do obsahu prednášky (výroba rekvizít k obradovým udalostiam,
piesne, riekanky, kvíz-súťaž a iné).

Odporúčaná dĺžka prednášky je 50 – 60 minút. Cena prednášky je 1€ za žiaka.
V prípade otázok alebo záujmu kontaktujte minimálne 2 týždne pred prednáškou:
Mgr. Viktória Svetkovská
manažérka kultúry
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný val 20, 011 82 Žilina
vsvetkovska@vuczilina.sk
+421 041 562 59 56