Sárova Bystrica 2020 – regionálne kolo

Vyhlasovateľ:

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici

Organizátor:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Termín konania: štvrtok 15. októbra 2020 o 9.00 h

Miesto konania: Makovického dom, Horný val 20, 010 01 Žilina

Poslanie:

Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek/redaktoriek a moderátorov/redaktorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti i efektívne používanie materinského jazyka.

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku 15 až 25 rokov na základe „záväznej prihlášky“, ktorú riadne odošle súťažiaci alebo pedagóg organizátorovi regionálnej súťaže do termínu uzávierky. Súťaž je postupová, s priamou nomináciou do krajského kola.

Kategórie:

I. kategória:od 15 do 18 rokov

II. kategória: od 19 do 25 rokov

Súťaž pozostáva zo štyroch súťažných disciplín:

– I. disciplína:

interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd; interpretovaný text môže byť zostavený z jednej ucelenej správy alebo z bloku krátkych správ

– II. disciplína:

interpretácia reklamného textu v trvaní 30 sekúnd

– III. disciplína:

vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní 180 sekúnd

– IV. disciplína:

moderovanie vlastnej relácie v trvaní 120 sekúnd

Odborná porota má právo zaradiť do súťaže aj interpretáciu neznámeho textu.

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Krajského kultúrneho strediska v Žiline. 

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti je vyplnenie a zaslanie záväznej elektronickej prihlášky

do 12. októbra 2020.

Elektronické prihlasovanie tu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTXm2jYuSoShhY7dwb-leKqJpcSl11JVpL-I6z6zERQK4_VA/viewform?usp=sf_link

Prihlášky zaslané po 12. októbri 2020 nebude organizátor akceptovať.

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):

Členovia odbornej hodnotiacej poroty hodnotia osobitne každého súťažiaceho podľa

nasledujúcich kritérií:

1. výslovnosť

2. úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka

3. presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča

4. schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú situáciu

5. celkový prejav

Na základe hodnotenia organizátor regionálneho kola nominuje priamym postupom do krajského kola  víťaza každej kategórie (1.miesto)  a môže odporučiť  na nomináciu aj ostatných dvoch umiestnených v oboch kategóriách (2.miesto). Svoju nomináciu do krajského kola potvrdí protokolom o úspešnom účinkovaní v súťaži na základe výsledkov určených odbornou porotou.

Ocenenie:

Organizátor regionálnej súťaže na základe návrhu odbornej hodnotiacej poroty udelí diplomy a vecné ceny.

Finančné zabezpečenie:

Organizátor regionálnej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu a ceny. Organizátor neposkytuje na regionálnej súťaži stravovanie.

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr. Petra Rovderová, provderova@vuczilina.sk, 041/56 25 956, 0915 787 299