AMFO 2021 – PRIHLASOVANIE PREDĹŽENÉ

Z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou predlžujeme prihlasovanie do regionálneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2021 do 31. januára 2021.

Národné osvetové centrum v Bratislave vyhlasuje 49. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO. Na súťaži sa môže zúčastniť každý tvorca fotoamatér, občan Slovenskej republiky alebo s trvalým pobytom na Slovensku. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia (zamestnanie, škola…). Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/ do 31. januára 2021.

Súťažné kategórie : 
I. veková skupina: autori do 15 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia 
B. kategória: farebná fotografia 

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia 
B. kategória: farebná fotografia 

III. veková skupina: autori nad 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia 
B. kategória: farebná fotografia 

Bez rozlíšenia veku:
C. kategória: cykly a seriály 
D. kategória: experiment

Súťažné podmienky

 Odporúčaná téma pre 49. ročník je: RODINA. Téma nie je povinná.

 Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku fotografie.

 Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie alebo experimentálneho diela v digitálnej a tlačenej verzii, zodpovedajúcej základným kritériám súťaže.

 Vytlačené fotografie je potrebné priniesť alebo poslať poštou do kancelárie Krajského kultúrneho strediska v Žiline (Horný val 20, 010 01 Žilina) do 31. januára 2021.

 Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré vznikli v rokoch 2017 – 2021 a zároveň sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže AMFO.

 Nie je možné prihlásiť diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu. Rovnako ani diela nevhodne objektivizujúce a sexualizujúce ženské, mužské alebo detské telo.

 Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografickými dielami.

 Autor nesmie prihlásiť rovnaké fotografie do viacerých kategórií v súťaži. Ide aj o varianty v čiernobielej/farebnej fotografii.

 Limit pre jednotlivé fotografické diela je maximálne 3 fotografie v kategórii čiernobielej fotografie, 3 fotografie v kategórii farebnej fotografie, jeden súbor v kategórii cykly a seriály a jeden súbor v kategórii experiment. Limit pre kategóriu cykly a seriály je minimálne 3 a maximálne 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných.

 Do prihlášky je autor povinný nahrať link na stiahnutie digitálnych fotografií (napr. pomocou internetového úložiska Wetransfer, Úschovňa, ulož.to a pod.).

 Fotografie musia byť nahrané vo formáte jpg s 300dpi. Veľkosť nahraného súboru nesmie presiahnuť 100 MB.

 Každá fotografia musí byť pomenovaná v presnom poradí: veková skupina.kategória_meno_priezvisko_názov diela (napr.: III.B_Ján_Malík_Ohňostroj)

 Pre tlač fotografií je povinný formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm), 40 x 30 cm a štvorcový formát 30 x 30 cm.

 Každý autor je povinný označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom, ktorý je súčasťou prihlášky.

 Fotografie nesmú byť odovzdané adjustované.

 Odporúča sa podlepiť fotografie v rohoch priesvitnou lepiacou páskou, aby sa predchádzalo ich poškodeniu počas inštalácie a deinštalácie.

Podrobné informácie o súťaži nájdete v propozíciách, ktoré sú zverejnené na https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/ alebo tu, na našej stránke.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na provderova@vuczilina.sk alebo na tel. čísle 0915 787 299