TVORBA 2021

Národné osvetové centrum v Bratislave vyhlasuje 58. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Súťaž je určená mládeži od 15 rokov a dospelým. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni1 výtvarníci (jednotlivci alebo členovia združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov), občania Slovenskej republiky a občania s trvalým pobytom na Slovensku. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia (zamestnanie, škola…). Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/ do 18. marca 2021. Diela je potrebné doručiť do kancelárie Krajského kultúrneho strediska v Žiline (Horný val 20) do 19. marca 2021.


1 Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom – absolventom (Bc., Mgr. art.) vysokých škôl výtvarného zamerania (VŠVU, Akadémie umení, Fakulta umení TUKE a ich ekvivalentov v zahraničí).


Súťažné kategórie2,3

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov
A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel,
kombinované techniky a pod.);
B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou,
perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami,
lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník,
tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika,
dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba,
kombinácie grafických techník a pod.);
C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž,
objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil,
priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.);


II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov
A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel,
kombinované techniky a pod.);
B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou,
perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami,
lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník,
tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika,dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba,
kombinácie grafických techník a pod.);
C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž,
objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil,
priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.);


III. bez rozlíšenia veku
D. kategória: insitná tvorba4
(výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným
prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.);
E. kategória: digitálna tvorba (grafický dizajn, úžitková grafická tvorba,
knižný dizajn, plagát, digitálna maľba, digitálna kresba a pod.)
F. kategória: experiment5


2 Porota má právo presunúť výtvarné diela súťažiacich do inej kategórie.
3 Pri dielach vytvorených kombinovanou technikou sa dielo zaraďuje do kategórie podľa výtvarnej techniky prevažujúcej v diele.
4 Insitnou tvorbou sa nerozumie tradičná ľudová kultúra.
5 Experimentom sa rozumie výtvarné dielo, ktoré hľadá nové nezaužívané prístupy k tvorbe a môže využívať presahy do iných médií.


Súťažné podmienky

■ Do súťaže sa prihlasujú autori jednotlivo, nie je možné prihlásiť kolektívne práce.
■ Súťažiaci sa prihlasuje do kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku diela, pričom
platí minimálna hranica 15 rokov.
■ Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti tradičnej ľudovej kultúry.
■ Do súťaže sa nezaradia reprodukcie diel, kópie diel iných autorov, záverečné a ročníkové
práce študentov škôl s výtvarným zameraním.
■ Do súťaže budú prijaté originály výtvarných prác, realizované v rokoch 2017 až 2021,
pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné
spektrum v predchádzajúcich ročníkoch.
■ Súťažiaci môžu diela prihlasovať do viacerých kategórií, s výnimkou súťažiacich v D
kategórii
, ktorá nie je kombinovateľná s inými kategóriami.
■ Maximálny počet výtvarných prác prihlásených od jedného autora je 5 (spolu vo všetkých
kategóriách).
■ Výtvarné diela obsahujúce textové časti v inom ako v slovenskom jazyku odporúčame
odovzdávať aj s prekladom do slovenského jazyka.
■ Rozmer súťažného diela nesmie presahovať 200 x 150 cm (tzv. čistý formát, bez rámu).
■ Organizátor nezodpovedá za zachovávanie dobrého stavu živých súčastí výtvarných diel
(živé rastliny a pod.)
■ Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť identifikačným
štítkom (vygenerovaný systémom po prihlásení) s údajmi: meno, priezvisko, adresa, vek,
názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, technika, rozmer diela, zaradenie do súťažnej
skupiny a kategórie, informácia o ukončenom výtvarnom vzdelaní alebo štúdiu školy
výtvarného zamerania, sídlo regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia a organizátora
regionálneho kola, do ktorého bola práca prihlásená. ■Všetky prihlásené výtvarné práce musia byť už pri odovzdávaní adjustované. Nie je nutné
diela rámovať
, ak je možné ich zavesenie aj bez rámu. Na každom diele sa musí nachádzať
funkčný háčik
alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo bezproblémovo nainštalovať.
■ Výtvarné dielo, ktoré nie je možné vystaviť v originálnej podobe (performance, sitespecific art, land art a pod.), je možné odovzdávať aj vo forme fotografického záznamu v printovej verzii. Rovnako ako pri iných dielach je nutné fotografie odovzdať adjustované.
■ Výtvarné dielo, ktorého autorským zámerom tvorcu je inštalácia diela v digitálnej podobe
(video art a pod.), je možné odovzdávať ako:
fotografický záznam – vo formáte JPG pomocou internetového úložiska (WeTransfer, Uschovna a pod.) na e-mailovú adresu zodpovedného zamestnanca organizátora konkrétneho základného stupňa súťaže.
videozáznam – v digitálnej forme v MP4 pomocou internetového úložiska (WeTransfer, Uschovna a pod.) na e-mailovú adresu zodpovedného zamestnanca organizátora konkrétneho základného stupňa súťaže v
odporúčanom formáte H.264 a v kvalite full HD (1 080 p HD).

Hodnotenie súťaže

Na objektívne hodnotenie súťažných prác sa zostavujú odborné poroty z aktívnych odborníkov
z radov výtvarných umelcov a pedagógov odborných škôl s adekvátnou viacročnou praxou.
Členov odbornej poroty pre regionálne kolo súťaže menuje riaditeľ Krajského kultúrneho
strediska v Žiline. Odborná porota hodnotí jednotlivé práce najprv na internej porade, bez
účasti autorov a publika, kde prebieha výmena odborných názorov a vytvorenie výsledkov,
následne verejne pred súťažiacimi a divákmi na odbornom rozborovom seminári, ktorý sa
spravidla koná pri vernisáži výstavy, kde porotcovia uskutočnia odbornú analýzu všetkých
vystavených súťažných prác z viacerých aspektov. Hodnotenie prebieha udelením práve
jedného 1. miesta, spravidla jedného 2. a 3. miesta a maximálne 3 čestných uznaní v každej
kategórii. Usporiadatelia regionálneho kola súťaže zabezpečia pre ocenených autorov udelenie
diplomov a podľa svojich možností aj udelenie cien. Porota na každom stupni súťaže určí, ktoré
výtvarné práce budú tvoriť obsah výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby na danom stupni
súťaže. Počet prác vybraných do vystavenej kolekcie sa riadi priestorovými možnosťami
organizátora.

Kritériá hodnotenia

■ sila výpovede diela;
■ celkový výraz práce;
■ osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienka diela;
■ autenticita, originalita rukopisu a podanie myšlienky;
■ proporčná stavba zobrazovaného predmetu;
■ technické zvládnutie diela;
■ kompozičné riešenie diela;
■ farebné cítenie;
■ odolnosť proti komerčnému tlaku a vizuálnej povrchnosti.

Ocenenia

Vecné alebo finančné ceny a diplomy.
Autorská výstava v Bratislave-Starom Meste počas Festivalu neprofesionálneho umenia TVOR•BA 2022 pre držiteľa hlavnej ceny z celoštátnej súťaže6. Vybraná kolekcia najúspešnejších výtvarných diel sa po skončení celoštátnej výstavy v Tekovskom múzeu v Leviciach a Synagóge Levice presunie do vybranej lokality, kde bude usporiadaná repríza výstavy ocenených diel.


6 Autorská výstava je organizovaná až po predložení a posúdení portfólia prác držiteľa hlavnej ceny. Výstava nemusí byť realizovaná v prípade, že hodnotiaca komisia posúdi portfólio ako nedostatočné.

Podrobné informácie o súťaži nájdete v propozíciách na www.nocka.sk. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese provderova@vuczilina.sk alebo na t.č. 0915 787 299.

Regionálne kolo Tvorba 2020 – Horné Považie
Celoštátne kolo Výtvarné spektrum 2020