DRAMA-TVOR

DRAMA – TVOR je prvý ročník krajského festivalu dramatickej tvorivosti zameraného na súčasnú tvorbu mladých ľudí, píšucich autorov divadelných hier a textov v slovenskom jazyku, určených výlučne na javiskové spracovanie.
Organizátorom festivalu je Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s divadelným združením Art VAMO. Festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.
Jednodňový festival sa uskutoční 6. novembra 2021 v Žiline.


Propozície:
Cieľom festivalu je:

 • podporiť dramatickú tvorbu žiakov základných a stredných škôl,
 • podchytiť píšucich autorov a umožniť im prezentovať a konfrontovať tvorbu s ostatnými autormi, získať tak nové skúsenosti a inšpiráciu pre ďalšiu tvorbu,
 • inšpirovať potenciálnych dramatikov k napísaniu divadelnej hry, dramatického textu,
 • ukázať cestu možného naštudovania literárneho textu divadelným súborom,
 • vydaním zborníka z prihlásených prác prezentovať divadelné hry a texty v žilinskom regióne ako aj ostatných regiónoch Slovenska.
  Ďalším cieľom festivalu je prostredníctvom workshopov oboznámiť autorov so základnými charakteristickými znakmi divadelnej hry a textu, zoznámiť sa s nepísanými pravidlami pri tvorbe predlohy určenej na divadelné spracovanie, umožniť autorom prezentovať svoj text a poukázať na úskalia skryté v predlohe pri prechode k dramatizácii, javiskovému stvárneniu.
 • Cieľovou skupinou, účastníkmi festivalu sú žiaci základných a stredných škôl, deti a mladí ľudia píšuci divadelné hry a texty vo veku od 10 do 20 rokov.
  V rámci jednodňového festivalu, na stretnutí autorov sa uskutočnia nasledovné aktivity:
  • Autorské čítanie – prezentácia divadelných hier a textov autormi alebo ďalšími protagonistami, diskusia autorov s ďalšími účastníkmi festivalu;
  • Ocenenie autorov najlepších divadelných hier a textov;
  • Workshopy, ktorých lektormi budú skúsení autori divadelných hier a textov pracujúci so žiakmi a mládežou, herci, režiséri.
  Podmienky účasti:
   veková kategória od 10 do 20 rokov
  • žiak/študent ZŠ, ZUŠ, SŠ zo Žilinského kraja
  • do súťaže sa môže prihlásiť len jednotlivec
  • poslať organizátorovi vyplnenú prihlášku
  • súčasťou vyplnenej prihlášky je súhlas zákonného zástupcu
  • poslať max. 1 divadelnú hru alebo text v slovenskom jazyku v rozsahu minimálne dve strany A4 s riadkovaním maximálne 1,15 a veľkosťou písmen 12
  • prihlášku posielajte poštou alebo elektronicky (odfotenú s podpisom) do 8. októbra 2021
  • divadelnú hru alebo text je prihlasovateľ povinný poslať elektronicky (vo Worde) na emailovú adresu
  Počet účastníkov: 20
  V prípade väčšieho počtu prihlásených bude prebiehať výber účastníkov prostredníctvom dramaturgickej rady festivalu.
  Kontaktné údaje:
  E-mail: vsvetkovska@vuczilina.sk
  Tel.č.: +421 041 562 59 56 +421 915 787 299
  Adresa:
  Krajské kultúrne stredisko v Žiline
  Horný val 20
  010 01 Žilina