SÁROVA BYSTRICA 2021

Propozície regionálnej súťaže mladých moderátorov – 44. ročník

Vyhlasovateľ: Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici

Organizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Termín konania: 26. októbra 2021 o 15.00 h (utorok)

Miesto konania: online (Facebook, Zoom)

Poslanie

Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátorov a redaktorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti i efektívne používanie materinského jazyka.

Podmienky súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku od 15 do 25 rokov na základe prihlášky, ktorú riadne odošle súťažiaci alebo pedagóg organizátorovi regionálnej súťaže do termínu uzávierky. Súťažiaci natočí jednotlivé disciplíny v poradí: interpretácia spravodajského textu – interpretácia reklamného textu – vedenie rozhovoru – moderovanie vlastnej relácie – reportáž

Technické parametre

Videá môžete natočiť aj na smartfón. Video natáčajte na šírku telefónu, nie na výšku. Odporúča sa kvalita videozáznamu full HD (1 080 p HD). Na záverečnú postprodukciu môžete použiť akýkoľvek program alebo aplikáciu na editovanie videa. Konečný videozáznam ukladajte vo formáte mp4. Link na stiahnutie súboru je potrebné nahrať do elektronickej prihlášky. Link s ukážkou príspevkov, ktoré minulý rok súťažili v celoslovenskom kole nájdete nižšie.

Súťažné videá z celoslovenského kola Sárovej Bystrice 2020: https://www.youtube.com/watch?v=lel3TV9cPfU&t=4803s&ab_channel=Stredoslovensk%C3%A9osvetov%C3%A9strediskoBansk%C3%A1Bystrica

Kategórie

I. kategória: od 15 do 18 rokov

II. kategória: od 19 do 25 rokov

Súťaž pozostáva z piatich disciplín:

– I. disciplína: Interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd; interpretovaný text môže byť zostavený z jednej ucelenej správy alebo z bloku krátkych správ

– II. disciplína: interpretácia reklamného textu v trvaní 30 sekúnd

– III. disciplína: vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní 180 sekúnd

– IV. disciplína: oderovanie vlastnej relácie v trvaní 150 sekúnd

– V. disciplína: reportáž v trvaní 120 sekúnd

Odborná hodnotiaca porota

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Krajského kultúrneho strediska v Žiline. 

Termín zaslania záväznej prihlášky

Podmienkou účasti je odoslanie elektronickej prihlášky do štvrtka 21. októbra 2021.

Prihláška do regionálneho kola súťaže: https://forms.gle/Mq6SWtkJhQDAk3Ad8

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia)

Členovia odbornej hodnotiacej poroty hodnotia osobitne každého súťažiaceho podľa nasledujúcich kritérií:

1. výslovnosť

2. úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka

3. presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča

4. schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú situáciu

5. celkový prejav

Porota nehodnotí respondenta, iba súťažiaceho.

Na základe hodnotenia organizátor regionálneho kola nominuje priamym postupom do krajského kola víťaza každej kategórie a môže odporučiť  na nomináciu aj ostatných dvoch umiestnených v oboch kategóriách. Svoju nomináciu do krajského kola potvrdí protokolom  o úspešnom účinkovaní v súťaži na základe výsledkov určených odbornou porotou.

Ocenenie

Organizátor regionálnej súťaže na základe návrhu odbornej hodnotiacej poroty udelí diplomy a vecné ceny.

Finančné zabezpečenie

Organizátor regionálnej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením.

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr. Petra Rovderová

041/562 59 56, 0915 787 299

provderova@danielasrnankova