Výtvarné spektrum – TVORBA 2022

Krajské kultúrne stredisko v Žiline vás pozýva do regionálneho kola súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrumTVORBA 2022. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci (jednotlivci alebo členovia združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov), občania Slovenskej republiky a občania s trvalým pobytom na Slovensku. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasujú podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit do 4.4.2022.

Preberanie diel do súťaže: utorok 5. – streda 6. apríla 2022 od 8.00 hod. do 17.30 hod. v kancelárii Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Vernisáž výstavy a odovzdávanie ocenení: 20. apríl 2022 o 16.30 hod., Makovického dom v Žiline.

Termín výstavy: 21.4. – 6.5.2022

Súťažné podmienky

 • Odporúčané témy pre 59. ročník sú: PAMÄŤ a KRAJINA (téma je iba odporúčaná, nezohráva úlohu pri hodnotení)
 • Do súťaže sa prihlasujú autori jednotlivo, nie je možné prihlásiť kolektívne práce
 • Súťažiaci sa prihlasuje do kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku diela, pričom platí minimálna hranica 15 rokov
 • Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti tradičnej ľudovej kultúry
 • Do súťaže sa nezaradia reprodukcie diel, kópie diel iných autorov, záverečné a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním
 • Do súťaže budú prijaté originály výtvarných prác, realizované v rokoch 2018 až 2022, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné spektrum (Tvorba) v predchádzajúcich ročníkoch
 • Súťažiaci môžu diela prihlasovať do viacerých kategórií, s výnimkou súťažiacich v D kategórii – insitná tvorba, ktorá nie je kombinovateľná s inými kategóriami
 • Maximálny počet výtvarných prác prihlásených od jedného autora je 5 (spolu vo všetkých kategóriách)
 • Výtvarné diela obsahujúce textové časti v inom ako v slovenskom jazyku, odporúčame odovzdávať aj s prekladom do slovenského jazyka
 • Výtvarné diela môžu obsahovať anotáciu (opis konceptu diela)
 • Rozmer súťažného diela nesmie presahovať 200 x 150 cm (tzv. čistý formát, bez rámu)
 • Organizátor nezodpovedá za zachovávanie dobrého stavu živých súčastí výtvarných diel (živé rastliny a pod.)
 • Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť identifikačným štítkom (vygenerovaný systémom po prihlásení) s údajmi: meno, priezvisko, adresa, vek, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, technika, rozmer diela, zaradenie do súťažnej skupiny a kategórie, informácia o ukončenom výtvarnom vzdelaní alebo štúdiu školy výtvarného zamerania, sídlo regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia a organizátora regionálneho kola, do ktorého bola práca prihlásená
 • Všetky prihlásené výtvarné práce musia byť už pri odovzdávaní adjustované. Nie je nutné diela rámovať, ak je možné ich zavesenie aj bez rámu. Na každom diele sa musí nachádzať funkčný háčik alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo bezproblémovo nainštalovať
 • Výtvarné dielo, ktoré nie je možné vystaviť v originálnej podobe (performance, sitespecific art, land art a pod.), je možné odovzdávať aj vo forme fotografického záznamu v printovej verzii. Rovnako ako pri iných dielach je nutné fotografie odovzdať adjustované
 • Výtvarné dielo, ktorého autorským zámerom tvorcu je inštalácia diela v digitálnej podobe (video art a pod.), je možné odovzdávať ako: fotografický záznam – vo formáte JPG. videozáznam – v digitálnej forme v MP4 v odporúčanom formáte H.264 a v kvalite full HD (1 080 p HD)

Súťažné kategórie

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.);

II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.);

III. bez rozlíšenia veku

D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.);

E. kategória: digitálna tvorba (grafický dizajn, úžitková grafická tvorba, knižný dizajn, plagát, digitálna maľba, digitálna kresba a pod.);

F. kategória: experiment