SÁROVA BYSTRICA 2022

Propozície regionálnej súťaže mladých moderátorov – 45. ročník

Vyhlasovateľ:

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici

Organizátor:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Termín konania: 25. október 2022 o 10.00 h (utorok)

Miesto konania: Makovického dom, Žilina – podkrovie

Poslanie:

Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátorov a redaktorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti i efektívne používanie materinského jazyka.

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku od 15 do 25 rokov na základe prihlášky, ktorú riadne odošle súťažiaci alebo pedagóg organizátorovi regionálnej súťaže do termínu uzávierky. Súťažiaci nesmie pracovať v žiadnom profesionálnom médiu.

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti je odoslanie elektronickej prihlášky do utorka 18. októbra 2022.

Kategórie:

I. kategória:od 15 do 18 rokov

II. kategória: od 19 do 25 rokov

Súťaží sa v 5 disciplínach:

– čítanie spravodajského textu

– interpretácia reklamného textu

– vedenie rozhovoru s respondentom

– moderovanie vlastnej relácie

– video reportáž

Časové limity súťažných disciplín:

  • I. disciplína:

interpretácia spravodajského textu (čítanie správ v trvaní 60 sekúnd; interpretovaný text môže byť zostavený z jednej ucelenej správy alebo z bloku krátkych správ)

  • II. disciplína:

interpretácia reklamného textu: Súčet reklamných oznamov má 30 sekúnd; odporúčame v časovom limite prečítať 2 – 4 príspevky. Súťažiaci nepoužíva žiadne rekvizity či pomôcky. Nejde o divadlo! Ide hlavne o čítanie  krátkych reklamných oznamov.)

  • III. disciplína:

vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní 180 sekúnd

  • IV. disciplína:

moderovanie vlastnej relácie v trvaní 150 sekúnd

  • V. disciplína:

súťažiaci pripraví reportáž ako video záznam doma a táto disciplína bude prezentovaná počas súťaže na obrazovke, trvanie 120 sekúnd

Technické parametre:

Súťažné video môže súťažiaci nasnímať kamerou, smartfónom, tabletom. Zábery je potrebné komponovať na šírku obrazu. Odporúča sa kvalita videozáznamu aspoň 720p. Link na stiahnutie videozáznamu je potrebné nahrať do elektronickej prihlášky.

Poznámka: Súťaž mladých moderátorov-redaktorov SÁROVA BYSTRICA zmenila svoju formu v roku 2020, kedy sa po prvýkrát nekonala prezenčne, ale výhradne v on-line priestore. Táto zmena bola vynútená opatreniami v rámci pandémie a priniesla aj nové a pozitívne výsledky. V tomto roku už súťaž organizujeme naživo, avšak piata súťažná disciplína – reportáž zostane prezentovaná vo forme videozáznamu. Tu si môžete pozrieť videá súťažiacich z celoštátneho finále v Banskej Bystrici, kedy sa všetky disciplíny prezentovali ako videozáznam.  https://www.youtube.com/watch?v=G959QvozWZA

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Krajského kultúrneho strediska v Žiline. 

Elektronická prihláška do regionálneho kola súťaže:

https://forms.gle/ycFpFDMPZeGKVH9j6

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia): Porota nehodnotí respondenta, iba súťažiaceho.

Členovia odbornej hodnotiacej poroty hodnotia osobitne každého súťažiaceho podľa

nasledujúcich kritérií:

1. výslovnosť

2. úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka

3. presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča

4. schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú situáciu

5. celkový prejav

Na základe hodnotenia regionálnej odbornej poroty súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste  v každej vekovej kategórii postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa bude konať vo štvrtok 3. novembra 2022 o 10.00 hod. v Kultúrnom centre Hoffman v Žiline). Na základe hodnotení krajských odborných porôt  súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste  v každej vekovej kategórii postupujú do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční 24. – 25. novembra 2022 v sále V PODKROVÍ Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.

Ocenenie:

Organizátor regionálnej súťaže na základe návrhu odbornej hodnotiacej poroty udelí diplomy a vecné ceny.

Finančné zabezpečenie:

Organizátor regionálnej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením.

Súťaž sa bude konať v prezenčnej forme.

(V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie súťaž prebehne elektronicky podľa propozícií vlaňajšieho ročníka. Tie v prípade potreby aktuálne zverejníme na stránke organizátora – Krajské kultúrne stredisko v Žiline)

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr. Petra Rovderová

041/562 59 56, 0915 787 299

provderova@vuczilina.sk