Pozvánka do súťaže AMFO 2023

Krajské kultúrne stredisko v Žiline vás pozýva do súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2023. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby.

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum (NOC) Bratislava
Organizátor: Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Uzávierka prihlášok: 18. január 2023
Dátum konania vernisáže: 2. február 2023 o 16.30 h
Trvanie výstavy: 3. – 28. február 2023
Miesto konania: Krajská knižnica v Žiline, Antona Bernoláka č. 47, 010 01 Žilina

Charakteristika súťaže

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž sa koná každý rok a je určená deťom, mládeži a dospelým. Základné hodnoty súťaže sú: rôznorodosť, ľudskosť, autentickosť a nadšenie pre fotografiu.

V každom ročníku súťaže NOC vyhlasuje odporúčanú tému, ktorá nie je povinná a nie je jej prisudzovaná žiadna váha v rámci hodnotenia a postupu do vyšších kôl súťaže. Pomáha účastníkom pri smerovaní fotografického diela a organizátorom pri výbere sprievodných aktivít, lektorov, porotcov. Témou aktuálneho ročníka je IDENTITA.

AMFO je výnimočné v rôznorodosti fotografií, ktoré každoročne prináša. Umožňuje nám vidieť svet z pohľadu detí, dospelých aj starších, z rôznych komunít, ale aj z individuálneho vnútorného prežívania. Téma IDENTITA na to nadväzuje a motivuje hlbšie skúmať autentickosť a rozmanitosť AMFO účastníkov a účastníčok.

Žaneta ČUTEKOVÁ, DPR

Súťažné kategórie

V tomto roku prešli súťažné kategórie úpravou. Čiernobiele a farebné fotografie budú v AMFO odteraz prítomné s väčšou mierou slobody – bez ohraničenia kategóriami. Na základe tejto zmeny sa prirodzene vytvoril priestor na dvojice fotografií či diptychy, ktoré sú už dlho súčasťou AMFO, no doposiaľ sa im nedostalo ich zaslúženej pozornosti. Aktualizáciou kategórií sa vyzdvihnú samostatné fotografie – kategória A, diptych – kategória B, ktorý bude pre mnohých prípravou a medzikrokom k lepšiemu uchopeniu kategórie C – cykly a seriály. Kategória experiment ostáva nezmenená a ponúka priestor na odvážne vykročenia a rozsiahlejšie fotoprojekty.

I. veková skupina: autori do 15 rokov
A. kategória: samostatné fotografie
B. kategória: diptych1
II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória: samostatné fotografie
B. kategória: diptych
III. veková skupina: autori nad 25 rokov
A. kategória: samostatné fotografie
B. kategória: diptych
Bez rozlíšenia veku:
C. kategória: cykly a seriály
D. kategória: experiment2


1 Diptychom sa rozumie dielo, ktoré pozostáva z dvoch fotografií umiestnených vedľa seba, pričom ich spojením sa podporuje zámer autora. Fotografie zvyčajne zdieľajú určitú estetiku, tému, formu alebo vytvárajú vzájomnú dynamiku.

2 Experimentom sa rozumie dielo, ktoré hľadá nové prístupy k fotografickému médiu či skúma podstatu fotografie a jej hraníc. (Môže využívať presahy do iných médií, alternatívne fotografické techniky, inštalácie, autorské ziny…).

Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré vznikli v rokoch 2019 – 2023 a zároveň sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže AMFO. Pre tlač fotografií je povinný formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm), 40 x 30 a štvorcový formát 30 x 30 cm. Každý autor je povinný označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom – textom, ktorý je súčasťou prihlášky (štítky si vygenerujete v systéme po vyplnení prihlášky).

V kategórii samostatné fotografie je limit pre jednotlivé fotografické diela maximálne 4 fotografie. Limit pre kategóriu diptychmaximálne dve dvojice fotografií, teda maximálne 4 fotografie. V kategórii cykly a seriály je možné prihlásiť len jeden súbor, ktorého obsahom sú minimálne 3 a maximálne 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných. V kategórii experiment je možné prihlásiť len jeden súbor, ktorý môže obsahovať maximálne 10 fotografií.

Mária ŠKUTOVÁ, Oko

Prihlasovanie

Na súťaži sa môže zúčastniť každý tvorca fotoamatér občan Slovenskej republiky alebo s trvalým pobytom na Slovensku. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia. Ak sa v mieste jeho bydliska/pôsobenia neuskutoční regionálne kolo, môže sa prihlásiť do regionálneho kola v inom regióne daného kraja, ak s tým budú súhlasiť organizátori. Súťažiaci sa prihlasuje len do jedného základného kola. Nie je možné súťažiť súčasne v dvoch alebo vo viacerých regiónoch.

Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Termín uzávierky regionálneho kola súťaže pre okresy Žilina a Bytča je 18. január 2023. Fotografie v tlačenej forme je potrebné doručiť do Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

  • osobne: (kancelária KrKS, 1. poschodie)
  • alebo poštou na adresu: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20, 010 01 Žilina

Kompletné informácie k súťaži nájdete v propozíciách nižšie. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás kontaktuje na t.č. 0915 787 299 alebo mailom na provderova@vuczilina.sk

Prihlásenie sa do súťaží – video návod