Výberové konanie

Riaditelia kultúrnych inštitúcií Žilinského samosprávneho kraja sú menovaní na 4 roky. Dňa 31. marca 2023 uplynie funkčné obdobie doterajšieho riaditeľa Krajského kultúrneho strediska (KrKS) v Žiline. Žilinský samosprávny kraj preto vypisuje výberové konanie na nové funkčné obdobie raditeľa KrKS v Žiline:

Názov pozície: riaditeľ Krajského kultúrneho strediska v Žiline

Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/02/2023
Názov organizácie: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val č. 20, 011 82 Žilina
Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry
Miesto výkonu práce: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val č. 20, 011 82 Žilina
Počet obsadzovaných miest: 1
Pracovný pomer: TPP
Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok
Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň
Dátum nástupu: od 01. 04. 2023, príp. dohodou
Platové podmienky: od 1 600 € brutto/mesiac.
Plat bude stanovený v zmysle ustanovení z. č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Zamestnanecké výhody, benefity:
▪ zaujímavá a kreatívna práca

Popis činnosti pracovného miesta:
▪ komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činnosti organizácie,
▪ zodpovednosť za zveľaďovanie a efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom organizácie.

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Stupeň vzdelania: vysokoškolské II. stupňa
Študijný odbor: zameranie na oblasť kultúry výhodou
Požadovaná prax:            
▪ 3 ročná odborná prax
▪ 1 ročná riadiaca prax
Pozícia vhodná pre absolventa: nie
Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa
Vodičský preukaz: skupiny B

Základné a osobnostné predpoklady:
▪ manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
▪ znalosť štátneho jazyka,
▪ znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
▪ aktívna práca s PC  a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
▪ bezúhonnosť (preukazuje sa čestným vyhlásením o bezúhonnosti),
▪ zdravotná spôsobilosť na prácu.

Ďalšie požiadavky:
▪ odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti a pod.),
▪ znalosť ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce č. 311/2001 Z. z., Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pod.).

Podmienky zaradenia uchádzača do výberového konania:
▪ splnenie stanovených kvalifikačných predpokladov a ostatných požiadaviek v zmysle inzerátu,
▪ doručenie požadovaných dokumentov do termínu uzávierky.

Zoznam požadovaných dokumentov:
▪ žiadosť o zaradenie do výberového konania,
▪ motivačný list,
▪ štruktúrovaný profesijný životopis,
▪ kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia,
▪ čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise,
▪ projekt so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližších 5 rokov v štruktúre podľa Smernice č. 137/2021 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV, odsek 3), 4) a 5)), ktorá je zverejnená na internetovej stránke  www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2021.

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania: 03. 02. 2023
Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 28. 02. 2023

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:
▪ poštou na adresu (prípadne osobne do podateľne Úradu ŽSK): Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke,
alebo
▪ formou elektronickej schránky – podľa z. č. 305//2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o e-Governmente“).

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka, osobný pohovor, verejné vypočutie uchádzača
Kontaktná osoba: p. Mária Pečená, t. č. 041/5032 422, e-mail: maria.pecena@zilinskazupa.sk

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.