ŠTÚROV ZVOLEN – regionálne kolo

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje regionálne kolo súťaže v rétorike pod názvom Štúrov Zvolen.

Vyhlasovateľ: Mesto Zvolen a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor regionálneho kola: Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Uzávierka prihlášok: 21. apríl 2023
Termín konania: 27. apríl 2023 o 9.00 h
Miesto konania: Makovického dom, Horný val 20, 010 01 Žilina
Poslanie súťaže:
Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.


Kategórie súťažiacich:
I. kategória: žiaci 4. – 6. roč. ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií
II. kategória: žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií
III. kategória: študenti stredných škôl (gymnázií, stredných odborných, združených a spojených škôl)
a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií


Priebeh súťaže:
I. kategória: /žiaci 4. – 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií/
Súťažiaci si vyžrebuje text /rozprávku, bájku, krátky príbeh a pod./ v rozsahu asi 200 slov.
Čas na prípravu: 15 minút
Úloha: počas 3 minút rozpovedať obsah textu so samostatným dotvorením konca príbehu
II. kategória: /žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií/
a/ doma pripravená voľná téma – vyjadrenie vlastného názoru – úvaha
b/ vyžrebovaná téma – vyjadrenie vlastného názoru bez obmedzenia rečníckeho žánru
Čas na prípravu: 15 minút, Čas na prednes: 3 – 5 minút
III. kategória: /žiaci stredných škôl a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií/
a/ doma pripravená téma – úvaha alebo výklad
b/ vyžrebovaná téma – slávnostný prejav, slávnostná reč, kultúrno-spoločenský prejav
Čas na prípravu: 15 minút, Čas na prednes: 3 – 5 minút


Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky do 21. apríla 2023:

  • osobne
  • na poštovú adresu: Krajské kultúrne stredisko, Horný val č. 20, 010 01 Žilina alebo na e-mailovú adresu: v.valkova@vuczilina.sk (naskenovaná prihláška s pečiatkou školy a podpisom)
  • Kontakt – bližšie informácie:
    Mgr. Viktória Válková: t. č.: 041/562 59 56, mobil: 0915 787 299, v.valkova@vuczilina.sk

Kompletné propozície a prihlášku si môžete stiahnuť tu: