DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2023 – súťaž vyhlásená!

Celoslovenská literárna súťaž pre deti

Propozície

Vyhlasovateľ a organizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Uzávierka prihlasovania: 13. október 2023

Termín vyhodnotenia: 8. december 2023

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Cieľom súťaže je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju s názormi členov odbornej poroty.

Podmienky súťaže (zásady účasti):

Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ a literárnych krúžkov vo veku od 8 do 13 rokov.

Kategórie:

I. kategória: žiaci vo veku 8 – 10 rokov

II. kategória: žiaci vo veku 11 – 13 rokov

Jednotlivec môže poslať 1 až 3 rozprávky v rozsahu maximálne 2 strany formátu A4 na každú rozprávku.

Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Pri texte neuvádzajte meno, porota hodnotí práce anonymne a potrebné údaje o autorovi sa pre organizátora uvádzajú v priloženej prihláške.

Súťažné práce je potrebné poslať vytlačené v 4 kópiách spolu s podpísanou prihláškou poštou na adresu Krajského kultúrneho strediska v Žiline (Horný val 20, 01001 Žilina), zároveň je potrebné súťažné práce poslať aj elektronicky (vo worde) na mailovú adresu: v.valkova@vuczilina.sk. Práce v elektronickej podobe sú potrebné pre grafika k vyhotoveniu zborníka víťazných prác.

Hodnotenie súťaže:

Odborná porota bude zostavená zo spisovateľov, literátov a literárnych kritikov, ktorých vymenuje riaditeľka KrKS v Žiline.

Po uzávierke súťaže práce anonymne hodnotí odborná porota. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení troch autorov v každej kategórii (1., 2., 3. miesto), prípadne jednotlivých autorov za špeciálny atribút. Ocenení autori získajú diplom, cenu a zborník.

Najlepšie práce budú uverejnené v zborníku, ktorý vydá Krajské kultúrne stredisko v Žiline a bude prístupný už na vyhodnotení súťaže v decembri.

Výsledky súťaže:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 8. decembra 2023 o 13.00 h v Žiline. Miesto konania ešte upresníme.

Finančné zabezpečenie:

Organizátor celoslovenskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – propagáciu, odbornú porotu, priestory na vyhodnotenie, občerstvenie, ceny a zborník.

Cestovné náklady na vyhodnotenie súťaže nehradíme!

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr. Viktória Válková

manažérka kultúry

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Horný val 20, 010 01 Žilina

041/56 25 956

v.valkova@vuczilina.sk

www.krkszilina.sk