Poslanie

▪ inšpirácia hodnotami ▪ ľudskosť ▪ pravda ▪ sloboda ▪ krása ▪ láska ▪ úcta k ľuďom a k prírode ▪ uchovávanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva – kultúrnej pamäti národa ▪ prezentácia miestnej a regionálnej kultúry ▪ podpora poznávania samého seba i sveta okolo nás ▪ hľadanie zmyslu a dobrej životnej cesty ▪ duchovný rast ▪ kultúrna identita ▪ web encyklopédia ▪ folklór ▪ tradičná ľudová tvorba ▪ umenie ▪ vzdelávanie ▪ komunity ▪ programy ▪ workshopy ▪ festivaly ▪ prehliadky ▪ súťaže ▪ výstavy ▪ koncerty ▪ divadelné predstavenia ▪ filmy ▪ tanečné domy ▪ trhy ▪ kurzy ▪ semináre ▪ edičná činnosť ▪ prednášky ▪ dialógy ▪ slam poetry ▪ divadelná improvizácia ▪ klubové stretnutia ▪ konceptuálne umenie ▪ happeningy ▪ čítačky ▪ geocash ▪ ochutnávky ▪ konferencie ▪ sympóziá ▪ brainstorming ▪ sociálne siete ▪ spolupráca ▪

Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline pôsobí na scéne žilinskej i regionálnej kultúry už od roku 1953. Jeho základným poslaním vždy bolo vytváranie podmienok pre činnosť jednotlivcov i kolektívov posilňujúcich národnú a kultúrnu identitu, prinášajúcich hodnoty v oblasti miestnej kultúry, folklóru, tradičnej ľudovej tvorby, záujmovo-umeleckej činnosti a vzdelávania, a to najmä na území terajších okresov Žilina a Bytča, a tiež na území Žilinského kraja.  

Po roku 1989 sa okruh činností RKS rozšíril o niektoré nové aktivity, ktoré priniesli demokratizácia spoločnosti, nové technológie a nové požiadavky doby: osveta v oblasti duchovného rastu a nového životného štýlu, podujatia podporujúce slobodný dialóg kultúr a lepšiu propagáciu slovenskej kultúry v zahraničí, elektronické spracovanie informácií o regionálnej kultúre a ich ponuka, projektová činnosť, profesionalizácia vzťahov s verejnosťou, užšie prepojenie kultúrnych aktivít s cestovným ruchom a pod. V súčasnosti je zriaďovateľom KrKS Žilinský samosprávny kraj, KrKS v Žiline má krajskú metodickú pôsobnosť.

V súčasnosti je treba vynaložiť viac úsilia na získavanie financií, no najmä na presadzovanie kultúrnych hodnôt. Je treba viac trpezlivosti a času na dialóg o tom, čo vlastne kultúrne hodnoty sú. Oveľa ťažšie a vzácnejšie ako kedysi vznikajú nové folklórne súbory, ľudové hudby, dedinské folklórne skupiny, obecné divadlá. Zložitejšia je i hľadanie a motivovanie dobrovoľníkov v oblasti kultúry. Avšak už existujúca činnosť KrKS má hlboký zmysel:

Kultúrne dedičstvo – kultúrna pamäť národa

▪ uchovávanie a dokumentácia kultúrneho dedičstva 
▪ sprístupňovanie kulturneho dedičstva prostredníctvom web stránky, prehliadok, festivalov, tvorivých dielní, kurzov, výstav, programov

Tvorba kultúrnych hodnôt

▪ podpora tvorivosti, záujmovo-umeleckej činnosti, podpora lídrov kultúrneho a umeleckého diania
▪ podpora sprístupňovania novovytvorených kultúrnych hodnôt
▪ podpora úcty k ľuďom a úcty k životu prostredníctvom regionálnych, krajských i celoslovenských postupových i nepostupových súťaží, prehliadok, festivalov, kurzov, výstav, tvorivých dielní, programov, klubovej činnosti, oceňovaní osobností regionálnej kultúry

Poznanie, vzdelávanie a informácie

▪ podpora sebapoznávania, poznávania svojej kultúrnej identity, kultúrnych hodnôt a spôsobu života, vytváranie a rozvoj kultúrneho vedomia, inšpirácia kultúrnymi hodnotami ako  zdrojom osobnostného a duchovného rastu – dialóg hľadajúcich o zmysle a poslaní 
▪ podpora poznávania iných kultúr, rozdielnosti v ponímaní kultúrnych hodnôt, v postojoch a pohľadoch na svet 
▪ podpora vzdelávania v oblasti kultúry a umenia
▪ edičná činnosť prostredníctvom klubových podujatí, prednášok a dialógov, seminárov, konferencií, sympózií, výstav, tvorivých dielní, programov; vydávaním kníh

Spolupráca a strategické partnerstvá

▪ dobrá spolupráca s obcami a mestami okresov Žilina a Bytča, s lídrami kultúry, kultúrnymi komunitami, mimovládnymi organizáciami, štátnou správou, cirkvami, podnikateľmi
▪ spolupráca s inštitúciami a podnikateľským sektorom pri podpore cestovného ruchu v regióne
▪ medzinárodná spolupráca prostredníctvom festivalov, koncertov a programov v mestách a obciach regiónu, tvorivých dielní a výstav