Prihlášky

Prihláška do klubu

Informácie o spôsobe nakladania s osobnými údajmi Vám poskytne Krajské kultúrne stredisko v Žiline, tel.: +421 41 562 59 56. Súhlas je poskytnutý dobrovoľne a podľa § 14 ods. 3 zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov písomnou formou. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na oprávnenosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje budú spracovávané v súlade s dobrými mravmi a ich spracovanie nebude v rozpore s Vašimi záujmami. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v tomto formulári spracovávame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v oprávnenom záujme za účelom evidencie členov klubov pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline.


ČLENSKÝ POPLATOK

a)  členský ročný poplatok               20,00 €

b)  Zľavy 

– seniori, študenti, nezamestnaní   50%

Ročný poplatok za príslušný rok sa platí do 31.januára daného roka v hotovosti v kancelárii KrKS (Horný val 20, 010 01 Žilina, 1. poschodie) alebo na číslo účtu SK96 8180 0000 0070 0048 1272. Do poznámky uveďte vaše meno a priezvisko.