Etický kódex

ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOV Krajského kultúrneho strediska v Žiline

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja prijalo etický kódex Etický kódex je súhrn základných zásad a pravidiel správania sa zamestnanca Krajského kultúrneho strediska v Žiline (ďalej len „KrKS“), ktoré je povinný rešpektovať a dodržiavať v komunikácii s občanmi, právnickými osobami a ostatnými zamestnancami ako aj pri výkone svojich pracovných povinností. Všetci zamestnanci KrKS  preberajú osobnú zodpovednosť za dodržiavanie tohto kódexu.

Preambula

Krajské kultúrne stredisko v Žiline si ctí morálne a etické hodnoty: čestnosť, transparentnosť a korektnosť a odmieta korupciu a úplatkárstvo v akejkoľvek podobe. Poslaním KrKS je konanie v prospech všetkých obyvateľov kraja. Preto odmieta každé narušenie dôvery v konanie vo verejnom záujme, najmä: 

a) priame alebo nepriame prijímanie alebo vyžadovanie úplatkov pri výkone verených služieb,
b) narušenie verejného záujmu súkromným,
c) narušenie reprezentácie KrKS zastupovaného zamestnancami, ktorí si ctia zásady slušnosti a zdvorilosti voči občanom kraja,
d) prijímanie darov, ktoré by mohli narušiť dôveru v nestranný výkon verejných služieb,
e) prijímanie protislužieb v akejkoľvek podobe.

Z dôvodu ochrany dôvery v nestranný výkon verejných služieb vydáva KrKS  tento etický kódex zamestnancov KrKS.

Článok 1
Vzťah k legislatíve

Zamestnanec KrKS:
a) vykonáva svoje úlohy v súlade s Ústavou SR, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi zamestnávateľa vrátane ustanovení tohto etického kódexu,
b) pri vykonávaní svojich pracovných povinností kladie verejný záujem na prvé miesto,
c) koná tak, aby nebola narušená dôvera verejnosti voči KrKS.

Článok 2
Vzťah k verejnosti

Zamestnanec KrKS:
a) je zdvorilý, ústretový a primerane ochotný v komunikácii s verejnosťou,
b) postupuje pri plnení svojich úloh nestranne a transparentne s cieľom budovať dôveru a dobré meno KrKS,
c) rozhoduje na základe riadne zisteného skutkového stavu veci, nezaujato a bez neprimeraných emócií, pričom dôsledne dbá na rovnosť účastníkov tak, aby nedochádzalo k ujmám na ich právach a oprávnených záujmoch,
d) rešpektuje a chráni dôstojnosť každej osoby a jej práva uvedené v ústave a nediskriminuje žiadnu osobu z dôvodu rasy, pohlavia, etnického alebo sociálneho pôvodu, farby pleti, sexuálnej orientácie, veku, jazyka, zdravotného postihnutia, náboženského alebo  politického presvedčenia,
e) uznáva právo verejnosti na prístup k informáciám, s výnimkou informácií, ktoré sú osobitne chránené zákonom.

Článok 3
Vzťah k ostatným zamestnancom

Zamestnanec KrKS:
a) spolupracuje s ostatnými zamestnancami pri presadzovaní verejného záujmu,
b) pomáha novým zamestnancom v procese ich adaptácie,
c) zdržuje sa uprednostňovania príbuzných a priateľov v pracovných činnostiach a nikdy nezneužíva svoju autoritu ani neovplyvňuje iného zamestnanca, ani sa nenechá ovplyvňovať tak, aby zneužíval svoju autoritu,
d) zaobchádza spravodlivo a profesionálne s ostatnými zamestnancami bez ohľadu na rasu, pohlavie, etnický alebo sociálny pôvod, farbu, sexuálnu orientáciu, vek, zdravotné postihnutie, náboženské alebo politické presvedčenie,
e) zdraví sa navzájom s ostatnými zamestnancami v súlade so spoločenskými pravidlami a tiež zdraví každú návštevu, ktorú v priestoroch KrKS stretne.

Článok 4
Výkon pracovných povinností

Zamestnanec KrKS:
a) sa usiluje dosiahnuť ciele svojej inštitúcie účinne a v záujme verejnosti,
b) vykonáva svoje povinnosti profesionálnym a kompetentným spôsobom, nezúčastňuje sa žiadnej činnosti, ktorá by boli  v rozpore s výkonom jeho pracovných povinností,
c) rozvíja a prijíma konštruktívnu kritiku v rámci pracovných procesov,
d) poukazuje na nedostatky, ktoré si všimol a hľadá efektívne a účinné spôsoby ich riešenia v súlade so zákonom, pri riešeniach ide príkladom,
e) rešpektuje rozhodnutia svojich nadriadených a v prípade výhrad dodržiava štandardný postup a rieši ich najskôr s príslušným nadriadeným,
f) v rámci svojich pracovných povinností je povinný informovať nadriadeného, o podozreniach z  korupčnej alebo protispoločenskej činnosti, či akomkoľvek inom konaní, ktoré je v rozpore s týmto etickým kódexom. Rovnako je povinný informovať príslušné orgány o podvode, korupcii alebo o akomkoľvek inom konaní, ktoré predstavuje trestný čin alebo poškodzuje verejný záujem,
g) v zhodných alebo obdobných situáciách koná tak, aby medzi jednotlivými prípadmi nedochádzalo k neodôvodneným rozdielom,
h) čestne a zodpovedne zaobchádza s verejnými prostriedkami a chráni majetok KrKS  pred poškodením, stratou, krádežou, zničením alebo zneužitím,
i) majetok KrKS môže používať na súkromné účely len so súhlasom nadriadeného.

Článok 5
Osobné správanie a konflikt záujmov

Zamestnanec KrKS:
a) svojím správaním a konaním reprezentuje KrKS  a preto sa vhodne oblieka a správa spôsobom, ktorý zvyšuje dobré meno KrKS  aj v mimopracovnom čase,
b) si je vedomý toho, že pozvanie na súkromné spoločenské podujatie môže mať korupčný potenciál s cieľom ovplyvniť budúce rozhodovanie,
c) požiada nadriadeného o rozhodnutie ak si nie je istý vzhľadom na zákaz konfliktu záujmov, či je spôsobilý alebo oprávnený vykonať pracovnú úlohu alebo zúčastniť sa podujatia, na ktoré je pozvaný,
d) zdržiava sa konania, ktoré by viedlo ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami a záujmami jemu blízkych osôb,
e) upovedomí svojho nadriadeného ak nastane skutočný, vnímaný a/alebo potenciálny konflikt záujmov (napr. rodinné a priateľské vzťahy, členstvo v organizáciách alebo kluboch či predchádzajúce alebo plánované zamestnanie),
f) nepoužíva neverejné informácie získané pri výkone svojich povinností na presadzovanie svojich súkromných záujmov alebo záujmov iných,
g) nepoužíva výhody plynúce z jeho postavenia ani neposkytuje výhody spojené s jeho postavením,
h) po súhlase nadriadeného môže byť uvoľnený z rozhodovania alebo môže prerušiť vykonávanie pracovnej úlohy, v ktorej by mohlo dôjsť k stretu záujmov,
i) pri vyjadrovaní sa na sociálnych sieťach a webových sídlach – spravodajských portáloch dbá na skutočnosť, že sa  musí zdržať všetkého, čo by ohrozovalo dôveru v nestrannosť a objektívnosť jeho konania a rozhodovania ako zamestnanca KrKS.

Článok 6
Prijímanie darov

Zamestnanec KrKS nesmie využívať svoje oficiálne postavenie na získavanie súkromných darov alebo výhod pri výkone svojich pracovných povinností:
a) neprijíma žiadne dary alebo výhody, ktoré by ho mohli viazať k darcovi či reálne alebo zdanlivo ovplyvniť jeho rozhodovanie  alebo sa nechať akokoľvek ovplyvňovať (patria sem napríklad  bezplatné alebo zľavnené ceny, vstupy na  kultúrne podujatia či prezentáciu výrobkov a služieb vyplývajúce zo skutočného alebo potenciálneho podnikania). Zamestnanec však môže prijať drobné dary v súvislosti s pohostením a s udalosťami osobného charakteru (napr. výročia, sviatky, poďakovania a pod.) ako aj bežné dary súvisiace s pracovným rokovaním alebo oficiálnymi návštevami a delegáciami,
b) je povinný hlásiť svojmu nadriadenému dary presahujúce osobný charakter a ten rozhodne o prípadnom ponechaní daru na osobné využívanie zamestnanca. V opačnom prípade sa takýto dar zapíše v registri darov[1],
c) nenavádza tretie osoby na poskytovanie darov, ktoré by mohli vplývať na jeho rozhodovanie či  výkon pracovných povinností.

[1] Register darov – interná databáza zamestnancov KrKS obsahujúca informácie o prijatom dare, o tom, kto dar poskytol, kedy dar poskytol a krátka charakteristika daru s jeho odhadovanou  hodnotou

Článok 7
Zamestnanec zodpovedný za etickú agendu KrKS

Zamestnanec zodpovedný za etickú agendu KrKS:
a) je na výkon agendy určený riaditeľom KrKS, pričom sa pri výbere prihliada na jeho povesť, kompetenciu v oblasti etiky a ochrany verejného záujmu,
b) vedie a administruje register darov,
c) prijíma podnety, návrhy a podania v súvislosti s etickým kódexom,
d) poskytuje poradenstvo v súvislosti s uplatňovaním a výkladom etického kódexu,
e) pripravuje prípadne realizuje školenia v etickej oblasti pre zamestnancov KrKS,
f) spracováva a vydáva najčastejšie otázky etického správania (FAQ) pre zamestnancov KrKS.

Článok 8
Sankcie

Sankcie za porušenie etického kódexu zamestnancom navrhuje komisia pre etiku a schvaľuje riaditeľ KrKS.
Záverečné ustanovenia

V prípade rozporu medzi postojom zamestnanca a zamestnávateľa rozhoduje riaditeľ KrKS, po prerokovaní prípadu v Komisii pre etiku KrKS, ktorá vydá k prípadu stanovisko.[1]

[1] Komisiu pre etiku zriaďuje riaditeľ KrKS, Štatút komisie tvorí prílohu č. 1 Etického kódexu KrKS.

V Žiline 26.1.2023

Mgr. Ing. Peter Ničík
riaditeľ KrKS

Príloha č. 1

KOMISIA PRE ETIKU KrKS

Riaditeľ Krajského kultúrneho strediska v Žiline (ďalej len „KrKS“) uvedomujúc si dôležitosť etického správania sa zamestnancov KrKS pre dôveryhodnosť KrKS ako orgánu verejnej správy poskytujúceho verejné služby pre obyvateľov kraja zriaďuje Komisiu pre etiku a  vydáva tento štatút.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

 1. Komisia pre etiku  KrKS (ďalej len „komisia“) je poradným orgánom riaditeľa KrKS.

Článok 2
Pôsobnosť komisie

 1. Komisia rieši sporné prípady a vykladá jednotlivé ustanovenia Etického kódexu zamestnancov KrKS.

Článok 3
Členstvo v komisii

 1. Komisia sa skladá z nepárneho počtu členov nasledovne:
  a) člen zastupujúci zamestnancov,
  b) 1 člen zastupujúci zamestnávateľa,
  c) 1 člen zastupujúci odborovú organizáciu KrKS.
 2. Členov komisie vymenúva a odvoláva riaditeľ KrKS, pričom dbá na ich povesť a kompetenciu v oblasti etiky a ochrany verejného záujmu. Návrh na vymenovanie/odvolanie člena komisie zastupujúceho zamestnancov predkladá riaditeľovi KrKS odborová organizácia KrKS.
 3. Zapisovateľa komisie určí riaditeľ KrKS.
 4. Členstvo v komisii sa vykonáva bez nároku na odmenu.

Článok 4
Rokovanie komisie

 1. Komisia si spomedzi svojich členov volí predsedu komisie.
 2. Komisia sa stretáva podľa potreby. Rokovania komisie zvoláva a vedie predseda Komisie.
 3. Rokovanie organizačne zabezpečuje KrKS. Komisia sa stretáva v priestoroch KrKS.
 4. Na rokovanie komisie je potrebná účasť väčšiny členov komisie  a na prijatie uznesenia komisie súhlas väčšiny všetkých členov komisie.
 5. Podrobnosti rokovania komisie si môže komisia upraviť vo svojom rokovacom poriadku.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút bol schválený riaditeľom KrKS a tvorí neoddeliteľnú súčasť Etického kódexu zamestnancov KrKS.