Etický kódex

Etický kódex zamestnanca Krajského kultúrneho strediska v Žiline

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja prijalo etický kódex zamestnanca Krajského kultúrneho strediska v Žiline, ktorým sa budú riadiť všetci jeho zamestnanci.

Etický kódex zaväzuje všetkých zamestnancov k otvorenému prístupu, profesionalite a predovšetkým k slušnosti nielen voči kolegom, ale najmä voči spolupracovníkom a občanom. Zároveň vystihuje i postavenie Krajského kultúrneho strediska v Žiline – byť voči celému okoliu maximálne otvorený, nič nezakrývať a nezamlčovať, byť ľudský, transparentný, férový, zodpovedný a úprimný.

Zamestnanec Krajského kultúrneho strediska v Žiline:
– poskytuje služby v rámci svojich kompetencií stanovených zákonom,
– efektívne hospodári s jeho majetkom, ktorý mu bol zverený,
– poskytuje služby obyvateľom žilinského regiónu a organizáciám na území celého Žilinského kraja,
– koná vždy vo verejnom záujme a nezúčastňuje sa žiadnej činnosti, ktorá by mohla byť v rozpore s plnením jeho pracovných povinností,
– je lojálny voči zamestnávateľovi, 
– dodržiava legislatívu a všetky interné predpisy zamestnávateľa, 
– hľadá správne riešenia pri zadaných úlohách,
– uznáva prácu, odbornosť a skúsenosti svojich kolegov,
– podáva pravdivé a objektívne informácie,
– preberá zodpovednosť za vlastné rozhodnutia aj s dôsledkami,
– zachováva a posilňuje dobré meno Krajského kultúrneho strediska v Žiline, a to tak na pracovisku, ako aj mimo neho,
– rešpektuje rozhodnutia svojich nadriadených a v prípade výhrad dodržiava úradný postup a rieši ich najskôr s príslušným nariadeným,
– nevyžaduje a neprijíma žiadne dary ani iné výhody,
– pri plnení zverených úloh postupuje zamestnanec tak, aby organizácii nevznikali zbytočné náklady,
– je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone úradnej činnosti, hlavne o osobných údajoch alebo utajovaných informáciách v rozsahu stanovenom právnymi predpismi.

Záver:

Zamestnanec Krajského kultúrneho strediska v Žiline dodržuje stanovené etické zásady, aktívne podporuje etické jednanie. Uvedomuje si, že zlyhanie jednotlivca v oblasti etiky, má dopad na verejnú správu ako celok, a preto je ostatným príkladom. Rešpektovanie zásad etiky je vecou profesionálnej cti zamestnanca Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

V Žiline 10. 06. 2014

PhDr. Soňa Řeháková v. r.
riaditeľka KrKS v Žiline